Smluvní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi poskytovatelem (HOBBYLAB, z.s., IČO: 22834494) a objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb – Kurzů.

Termíny a ceny kurzů včetně všech změn uveřejňuje poskytovatel na svých internetových stránkách www.hobbylab.cz.

Poskytovatel může termíny kurzů v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději 7 dní před začátkem kurzu. Kurz bude uspořádán, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne daného minimálního počtu.

Přihlášení do kurzu je možné prostřednictvím e-shopu, který je dostupný z webové stránky kurzů. Objednatel je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením kurzu.

Výzva k provedení platby na účet poskytovatele je objednatelům kurzu zasílána prostřednictvím e-mailu, který současně potvrzuje přijetí přihlášky. Email obsahuje údaje k platbě.

Kurzovné je nutno uhradit do 7 dnů ode dne podání přihlášky. Nebude-li úhrada Kurzu provedena řádně a včas, upozorní poskytovatel objednatele na tuto skutečnost prostřednictvím emailu a poskytne mu dodatečnou lhůtu 3 dny od zaslání tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet poskytovatele, poskytovatel toto přihlášení do kurzu zruší. Tímto poskytovatel odstupuje od smlouvy s objednatelem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají. Zrušení přihlášení do kurzu není překážkou k opětovnému přihlášení do téhož kurzu.

Přihlášení do kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou Kurzu emailem poskytovateli s předmětem: Zrušení kurzu.
Při naplňování kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kapacity kurzu nabídnut jiný termín stejného nebo podobného kurzu. Pokud přihlášený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, ztratí pořadí a do kurzu se v případě zájmu musí přihlásit znovu.

Pokud poskytovatel změní termín konání kurzu, musí toto nahlásit všem přihlášeným účastníkům a to nejméně 7 dní před začátkem konání kurzu. Pokud za nových podmínek nemá objednatel o kurz zájem, bude mu vráceno 100% uhrazené částky, nebo si může vybrat jakýkoli jiný nenaplněný kurz.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení kurzu, vrátí poskytovatel všem objednatelům 100% přijaté zálohy a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení zrušení kurzu, nebo si může objednatel vybrat jakýkoli jiný nenaplněný kurz ve stejné nebo nižší hodnotě.

Úhrada ceny kurzu:
Objednatel uhradí cenu kurzu převodem na účet poskytovatele na základě pokynu automaticky vygenerovaného e-mailu po provedení objednávky. Objednatel provede úhradu na své náklady.
Po zaplacení příslušné částky obdrží objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do kurzu.

Cena kurzu:
Cena kurzu zahrnuje:
– Výuku ve stanoveném rozsahu a ve stanovených prostorách
– Materiál a nářadí potřebné pro realizaci kurzu

Storno poplatky:
V případě, že objednatel uhradil cenu kurzu, je oprávněn stornovat své přihlášení do kurzu emailem s předmětem: Storno kurzu.

Storno nejpozději do 5 dnů před zahájením kurzu: bude vráceno 100 % uhrazené částky a nebo si může objednatel vybrat jakýkoli jiný kurz.

Storno během 4 dnů před zahájením kurzu (tzn. od středy v případě konání kurzu v sobotu): bude vráceno 0 % uhrazené částky bez náhrady. Objednavatel však může své místo v kurzu nabídnout jiné osobě.

Vrácená částka bude objednateli vždy převedena na bankovní účet, který uvede v emailu poskytovateli o Stornu.
Částka bude převedena do 30 dnů ode dne obdržení Storno emailu poskytovatelem.

Poskytovatel se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté objednatelem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci poskytovatele. V případě neuzavření smluvního vztahu budou uvedené údaje znehodnoceny.

Reklamace probíhají v souladu s příslušnými právními normami platnými v ČR.

č.ú. 4066499359/0800 IČO: 22834494

Hobbylab, z.s.